கற்பித்தல் சாதனம் அன்பளிப்பு

பாடசாலையின் கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டினை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எமது கல்லூரியின் பிரான்ஸ் OSA தலைவரின் தாயார் திருமதி தர்மராசா சுபேந்திரா என்பவரினால் Multi-Media Projector ஒன்று 19.10.2016 அன்று கல்லூரி முதல்வரிடம் கையளிக்கப்பட்டது. இவ் அன்பளிப்பை செய்தமையினையிட்டு கல்லூரிச் சமூகம் அவருக்கு நன்றிகளைத் தெரிவிக்கின்றது.

©Chavakachcheri Hindu College. All Rights Reserved. Designed By ICT Unit.

Main Menu