Best Results - 2016 (A/L)

MathsBio ScienceBio Technology
 • P.Pirasanthan - A2B
 • S.Venugoban - 3B
 • T.Yathursan - A2B
 • S.Piruntha - 3B
 • T.Kirishanth - A2B
 • S.Thirukkumaran - ABC
 • S.Kajanan - 3B
 • K.kethusha - 2BC
 • M.Mathuranki - 2BC
 • U.Vithusan - 2BC
 • V.Tharsikan - A2C
 • J.Vanathy - B2C
 • R.Piralansa - 2BC
 • K.Karthikraj - 2AB
 • K.Gowsika - ABC
 • P.Shageepana - A2B
 • S.Karthiga - 3B
 • T.Navalajini - 3B
 • P.Thiruththaki - 2BC
 • S.Paviththira - 2BC
 • T.Thivakar - ABC
 • S.Annluxy - 2BC
 • R.Akimsha - 2AB
 • K.Kirishana - ABC
 • T.Priyanka - A2B
 • B.Prashanthy - 2BS
 • B.Rusenthiny - A2C
 • S.Lavina - B2C
 • T.Suthaji - A2C
 • S.Thulasika - B2C
Engineering TechnologyCommerceArts
 • A.Kajananth- A2B
 • Y.Sinthujan- 2BC
 • K.Vinoyan - B2C
 • V.Lakshanth - 2BC
 • M.Nimal- B2C
 • Y.Mathusan - 3C
 • K.Kokulan - BCS
 • L.Sobithan - 3C
 • P.Prasanth - BCS
 • S.Thanusikan - 3C
 • S.Sentha- 3A
 • U.Lakumika- 2AB
 • Y.Niruyan- A2B
 • K.Sinthuriya - 2AB
 • V.Janani - A2B
 • J.Vinuja - A2B
 • K.Dina - 2AB
 • P.Kajananthini - 2AB
 • J.Vinijah - 2AB
 • I.Nitharsika - 2AB
 • B.Lakshana - 3B
 • K.Ratheepa- 3A
 • S.Sharmila- 3A
 • V.Jenarththanan- 2AB
 • S.Vishakan - 2AC
 • S.Kiruthika - ABC
 • T.Abayavarthani - ABC
 • T.Lakshajini - B2C
 • S.Nitharshana - 2BC
 • A.Thusyanthi - 2AS
 • T.Thenuka - ABC
©Chavakachcheri Hindu College. All Rights Reserved. Designed By ICT Unit.

Main Menu